Presentació de la EDC

L’estratègia digital de centre (EDC) té per objectiu principal definir les línies d’acció que l’escola seguirà per tal de garantir que l’equip de mestres, l’alumnat i el centre assoleixin una bona competència digital d’acord amb el que s’estableix en els diferents marcs normatius.

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització.

En aquest sentit, els darrers anys l’escola ha invertit per adquirir una bona dotació d’iPads i material de robòtica, a partir dels quals es desenvolupen les activitats vinculades amb l’àmbit digital. Tot l’alumnat i l’equip de mestres, a més a més, disposa d’un usuari corporatiu (eines Microsoft Office) que els permet tenir serveis com el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Tota la comunicació del centre es realitza a través d’aquests usuaris.