Objectius

Els aspectes més rellevants recollits en la diagnosi del centre van traduir-se en els objectius que permetran a l’escola millorar i enriquir la competència digital de l’alumnat, de l’equip de mestres i del centre durant els proper cursos. Aquests objectius són els que es defineixen a continuació:

 

   • Compartir experiències riques en l’ús de les TIC de forma periòdica entre tot el claustre.
   • Ampliar la dotació de dispositius de l’escola d’acord amb les necessitats educatives identificades.
   • Definir activitats curriculars per portar a terme amb EVA amb 6è en el marc de la programació ordinària.
   • Incloure noves activitats per treballar la cerca d’informació de forma més estratègica i rigorosa amb els alumnes de CS, així com treballar les qüestions bàsiques de la cerca a Internet a CM.