Avaluació i millora

La comissió EDC (constituïda per un membre de l’equip directiu, el coordinador TAC i un mestre de cada etapa) serà l’encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament de l’EDC. En aquest sentit, es reunirà el juny-juliol de cada curs acadèmic per avaluar l’assoliment dels objectius d’acord amb els criteris definits. A partir d’aquesta avaluació la comissió pot proposar accions de millora i actualitzar el calendari inicial, per tal de garantir l’assoliment dels objectius previstos.